Letölthető olvasmányok

Horváth Viktória - Krepsz Valéria - Gyarmathy Dorottya - Hámori Ágnes - Bóna Judit - Dér Csilla Ilona - Weidl Zsófia 2019. Háromfős társalgások annotálása a BEA-adatbázisban: elvek és kihívások. Nyelvtudományi Közlemények. 115. 255-274. 

Bartha Csilla - Hámori Ágnes 2010. Stílus a szociolingvisztikában, stílus a  diskurzusban. Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika "harmadik hullámában". Magyar Nyelvőr 134/3. 298-321.

Bata Sarolta 2009. Beszélőváltások a beszédpartnerek személyes kapcsolatának függvényében. Beszédkutatás 2009. 107-120. 

Beke András 2012. Beszélődetektálás társalgásokban. PhD-disszertáció. ELTE BTK, Budapest. 

Brown, L., Winter, B., Idemaru, K., & Grawunder, S. 2014. Phonetics and politeness: Perceiving Korean honorific and non-honorific speech through phonetic cues. Journal of Pragmatics, 66, 45-60.

Korean_honorific_and_non-honorific_speech_through_phonetic_cues Cantrell, Lucy 2013-14. The Power of Rapport: An Analysis of the Effects of Interruptions and Overlaps in Casual Conversation. Innervate 6: 74-85.

Çetin, Özgür. - Shriberg, Elizabeth. 2006. Analysis of overlaps in meetings by dialog factors, hot spots, speakers, and collection site: insights for automatic speech recognition. In: Proceedings of INTERSPEECH 2006. 293-296.

De Ruiter, Jan Peter - Mitterer, Holger - Enfield, N. J. 2006. Projecting the end of a speaker's turn: a cognitive cornerstone of conversation. Language 82: 515-535.

Dér Csilla Ilona 2012. Beszélőváltások során használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben. Beszédkutatás 2012. 130-141.

Dér Csilla Ilona - Markó Alexandra 2017. A hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében. Beszédkutatás 2017. 105-118.

Gráczi Tekla Etelka 2012. Beszédjellemzők a társalgásban: A beszédtípus meghatározói és temporális jellemzői (előadás).A beszéd és ami mögötte van. Magyar Nyelv Hete, MTA NyTI 2012. ápr. 25.

Gyarmathy Dorottya - Horváth Viktória 2019. Pausing strategies with regard to speech style. In R. L. Rose & R. Eklund (eds.): Proceedings of DISS2019, The 9th Workshop on Disfluency in Spontaneous Speech. 12-13 September, 2019, Budapest, Hungary. 27-30.

Hámori Ágnes 2017. Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A "vicc" műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakciókban. Magyar Nyelv 113/3: 311−329.

Hámori Ágnes 2018. Az érzelmek elemzési lehetőségei a kognitív poétikai kutatásban és korpuszfeldolgozásban. In: Domonkosi Ágnes - Simon Gábor (szerk.): Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger: Líceum Kiadó. 139-173.

Hámori Ágnes - Horváth Viktória 2019. Társalgás, beszélőváltás és diskurzusszerveződés új megközelítésben- fonetikai jellemzők és pragmatikai tényezők összefüggései magyar társalgásokban (pilot study). Beszédkutatás 2019. 134-153.

Heldner, M. - Edlund, J. 2010. Pauses, gaps and overlaps in conversations.J. Phon.38, 555-568.

Hilton, Catherine 2016. The perception of overlapping speech: the effect of speaker prosody and listener attitudes. Interspeech 2016. San Francisco.

Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Gyarmathy Dorottya, Hámori Ágnes, Bóna Judit, Dér Csilla Ilona, Weidl Zsófia: Háromfős társalgások annotálása a BEA-adatbázisban: elvek és kihívások. Nyelvtudományi Közlemények 115: 255-274.

Huszár Anna-Krepsz Valéria-Gyarmathy Dorottya-Horváth Viktória: Beszédjellemzők és időzítés háromfős társalgások beszélőváltásaiban. Alkalmazott Nyelvtudomány, XXI. évfolyam, 2021/1. szám, 93-112. doi:https://dx.doi.org/10.18460/ANY.2021.1.006

Jurafsky, D. - Bates, R. - Coccaro, N. - Martin, R. et al. 1997. Automatic detection of discourse structure for speech recognition and understanding. In: Proceedings of the 1997. IEEE Workshop on Speech Recognition and Understanding. Santa Barbara: IEEE. 88-95.

Kemper, Susan 1994. Elderspeak: speech accommodation to older adults. Aging and Cognition 1(1). 017-028.

Koczog Helga Vanda 2017. Udvariasság/udvariatlanság és (in)direktség az egyet nem értés beszédaktusában. Jelentés és nyelvhasználat 4. 1-26.

Kuna Ágnes - Hámori Ágnes 2019. "Hallgatom, mi a panasz?" A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai az orvos-beteg interakciókban. In: Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 215-239.

Lala, D. - Milhorat, P. - Inoue, K. - Ishida, M. et al. 2017. Attentive listening system with backchanneling, response generation and flexible turn-taking. In: Proceedings of the SIGDIAL 2017 Conference, Saarbrücken, Germany, 2017. 127-136.

Li, H. Z. - Cui, Y. - Wang, Z. - Leske, I. P. - Aguilera, L. 2010. Backchannel responses. Backchannel Responses and Enjoyment of the Conversation: The More Does Not Necessarily Mean the Better. International Journal of Psychological Studies 2/1.

Levinson, Stephen C. - Torreira, Francisco 2015. Timing in turn-taking and its implications for processing models of language. Frontiers of Psychology 2015; 6. 731.

Markó Alexandra 2005. A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs

helyzetekben. Beszédkutatás 2005. 63-77.

Markó Alexandra 2006. Beszélőváltás a társalgásban. Előadás IX. Pszicholingvisztikai és Alkalmazott Nyelvészeti Nyári Egyetemen. Balatonalmádi, 2006. május 21-24.

Markó, Alexandra - Gósy, Mária - Neuberger, Tilda 2014. Prosody patterns of  feedback expressions in Hungarian spontaneous speech. In: Social and Linguistic Speech Prosody: Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody. Dublin: Science Foundation Ireland. 482-486.

https://www.researchgate.net/publication/265057600_Prosody_patterns_of_feedback_expressions_in_Hungarian_spontaneous_speech

Sacks, H. - Schegloff, E. - Jefferson, G. 1974. A simplest systematic for the organization of turn-taking for conversation. Language 50: 696-735.

Stivers, Tanya et al. 2009. Universals and cultural variation in turn-taking in conversation. Proceedings of Natl Acad Sci USA. 106(26): 10587-92.