Fonetika és társalgáskutatás

A kutatócsoportról röviden

A kutatócsoport a Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései című NKFI pályázat keretében a magyar társalgások legfontosabb jelenségeinek korpuszalapú vizsgálatával foglalkozik fonetikai, pszicholingvisztikai és társalgáselemzési szempontok összekapcsolásával, formális és funkcionális megközelítésekre egyaránt támaszkodva. A kutatási cél annak meghatározása, hogy milyen változások írhatók le a beszéd fonetikai paramétereiben és azok összefüggéseiben, különböző beszédegységekben (főként a BEA-adatbázis három résztvevős társalgásaiban). A több résztvevős beszédfelvételek felhasználása azért kiemelten fontos, mert alkalom nyílik olyan - fonetikai szempontból eddig kevesebbet elemzett - társalgási jelenségek sok szempontú vizsgálatára mint a beszédforduló, a beszélőváltás, az egyszerre beszélés vagy a szünetek. A verbális társalgásszervező elemek terén foglalkozunk a diskurzusjelölők több szempontú elemzésével (pl. diskurzusjelölő-társulások létrejötte, illetve a véleményjelölő diskurzusjelölők realizációja és ezek kapcsolata szupraszegmentális jellemzőkkel), valamint a háttércsatorna-jelzések különböző (verbális és nonverbális, illetve ezek átmeneti) típusaival. A nonverbális vokális elemek közül kiemelt figyelmet kap a nevetések akusztikai elemzése, és ennek funkcionális pragmatikai és szociolingvisztikai szempontokkal való összekapcsolása. Cél továbbá a beszédalkalmazkodás jelenségének szélesebb körű leírása, amelynek nagyon kevés hazai előzménye van a beszéd szupraszegmentális szerkezetét tekintve, ezért nóvumnak számít a magyar beszédkutatásban. A kutatás tudományos haszna, hogy több nyelvészeti tudományág együttműködésének eredményeként a társalgások rendszere leírhatóvá válik. Ha a diskurzusok egy meghatározott rendszer szerint mennek végbe (amely nemcsak diskurzusszervezői szempontoknak, hanem bizonyos fonetikai mintázatoknak is megfelel), akkor elvileg gépileg modellezhetőek is; így az eredmények tudományos hasznosságuk mellett felhasználhatóak beszédtechnológiai alkalmazásokban is.

A kutatásokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K-128810 számú, Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései pályázata támogatja.

A kutatócsoport a Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán működik.