Dér Csilla Ilona

Curriculum vitae

Publikációkhttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013216

Munkahelyek, beosztások:

2008-tól Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, egyetemi docens, 2018-tól habilitált egyetemi docens

2019. július 1-december 31.

MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály, tudományos főmunkatárs

2004-2010 Kodolányi János Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, főiskolai adjunktus, 2007-től főiskolai docens

2001-2004 MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály, fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs)

Tanulmányok, tudományos fokozat:

2020 ELTE PPK, pszichológia MA (okleveles pszichológus, klinikai és egészségpszichológia szakirány)

2018 ELTE BTK, habilitáció (magyar nyelvtudomány, oklevélszám: 1076/2018)

2017 KRE BTK, pszichológia BA (viselkedéselemző, oklevélszám: KRE-BA 3159/2017)

2006. PhD-fokozat nyelvtudományokból, magyar nyelvészet szakterületen, summa cum laude minősítéssel. (A disszertáció címe: Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben - elméleti kérdések és esettanulmányok. Oklevélszám: P-2073/2006)

2000-2003 ELTE Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészeti doktori program Nyelvtörténet alprogram (summa cum laude)

1994-2000 ELTE Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv és irodalom szak (tanári diploma, jeles minősítésű, oklevélszám: 70/2000)

1994-2000 ELTE Bölcsészettudományi Kar, általános és alkalmazott nyelvészet szak (kitüntetéses diploma, oklevélszám: 69/2000)

Egyéb, szerződéssel végzett munkák:

1999-2001 Országos Széchényi Könyvtár Olvasó- és Tájékoztatószolgálat, könyvtáros

1999-2009 Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztálya, a PISA, a PIRLS és az OKM közoktatási felmérésekben olvasásértési tesztek írója, értékelője és a tesztértékelő csoportok felügyelője

2000-2001 Magna Lingua American Language School, magyar mint idegen nyelv tanára

2001-2004 ELTE BTK és ELTE PPK Hivatalos Egyetemi Előkészítő, magyartanár

Oktatómunka:

2018/2019. tavaszi félév, ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet doktori program, Diskurzuselemzés szeminárium

2018/2019. őszi félév, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola II. évf., A spontán beszéd pragmatikája: a diskurzusjelölők 1−2. előadás

2017/18. tavaszi félév, KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely, Genderpragmatika c. előadás

2018/2019. őszi félév: KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely, A nyelvváltozások típusai és egymással való összefüggésük; (De)grammatikalizáció és lexikalizáció

2017. február-március: ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészet BA, Nyelv és nem spec. koll. (Bodó Csanáddal)

2016/2017. őszi félév, ELTE Eötvös Collegium, Nyelv és nem spec. koll.(Bodó Csanáddal)

2016. december: Budapesti Református Roma Szakkollégium, Szakkollégiumi hétvége, Berekfürdő: Gender, identitás, nyelv kurzus tartása

2015/2016. őszi félév: ELTE BTK, Magyar Nyelvészet Doktori Program, nyelvtörténet alprogram, Gender és udvariasság a diakróniában kurzus (szeminárium)

2015/2016. őszi félév: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program, Gendernyelvészet előadás (1 alkalom)

2014/2015. őszi félév: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program, Gendernyelvészet előadás (1 alkalom)

2012/2013. tavaszi félév: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program, Alkalmazott gendernyelvészet kurzus(szeminárium)

2011/2012. tavaszi félév: ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program, Alkalmazott szociolingvisztika I.: Gendernyelvészet kurzus (szeminárium)

2010/2011. tavaszi félév: ELTE BTK, Magyar Nyelvészet Doktori Program Kognitív nyelvészet és stilisztika alprogram, Diskurzusjelölők funkcionális keretben való vizsgálata kurzus (szeminárium)

2008-tól: Károli Gáspár Református Egyetem BTK (Budapest), oktatás a nappali tagozaton:

a magyar nyelv és irodalom alapképzésen (nyelvmentor szakirányon is): Szófajtan, alaktan szeminárium, Szintagmatan, mondattan előadás, Szintagmatan, mondattan szeminárium, Pragmatika előadás, Pragmatika szeminárium, Nyelvészeti filológia szeminárium, A szöveg pragmatikai értelmezése szeminárium, Kommunikációs gyakorlatok szeminárium, Szociolingvisztika szeminárium, Nyelvtörténet szeminárium, Nemek és nyelvhasználat spec. koll., Grammatikalizáció spec. koll., Szakdolgozati szeminárium

a magyartanári mesterképzésen: Szintagmatan, mondattan előadás, Nyelvtörténet 1. szeminárium, Nyelvtörténet 2. szeminárium, Pragmatika (diskurzuselemzés) szeminárium

a magyar mint idegen nyelv mesterképzésen: Kommunikáció és pragmatika szeminárium

a terminológia mesterképzésen: Kommunikáció és pragmatika előadás, Kommunikáció szeminárium, Pragmatika szeminárium

osztatlan magyartanári képzésen: Szintagmatan, mondattan előadás, Szintagmatan, mondattan szeminárium, Nyelvtörténet szeminárium

2004 - 2010: Kodolányi János Főiskola, oktatás (a nyomtatott sajtó szakirányon is)

a nappali és a levelező tagozaton (Budapesten, Székesfehérváron és Fürstenfeldben is): Bevezetés az általános nyelvészetbe előadás, Bevezetés a szemiotikába előadás, Média és nyelv szeminárium, Sajtónyelv szeminárium, Szövegelemzés szeminárium, Stilisztika szeminárium, Írásművelés szeminárium, Retorika szeminárium

a felsőfokú szakképzésen: Sajtónyelv szeminárium

2001-2004: ELTE BTK és PPK Hivatalos Egyetemi Előkészítő (Budapest): magyar nyelv és irodalom

2000-2001: Magna Lingua American Language School (Budapest): magyar mint idegen nyelv oktatása francia, német és angol anyanyelvűeknek (egyénileg)

A Kodolányi János Főiskolán összesen 29 BA-szakdolgozó témavezetője volt (gendernyelvészeti, stilisztikai, szövegtani és pszicholingvisztikai témákban).

A Károli Gáspár Református Egyetemen az elmúlt 10 évben számos BA-s és MA-s szakdolgozat, illetve egy TDK-dolgozat megírását vezetett pragmatikai, nyelvtörténeti és leíró nyelvészeti témákban.

Részvétel doktori programokban:

Oktatás: l. fentebb

Témavezetések:

  • Dömötör Éva (PPKE BTK, 2011−, társtémavezető), magyar mutató névmások grammatikalizációja
  • Eszéki Aliz (ELTE BTK, 2013−, társtémavezető): Árnyaló partikulák pragmatikai szerepének német-magyar kontrasztív vizsgálata
  • Weidl Zsófia (ELTE BTK, 2017−, társtémavezető): Egyetnemértések pragmatikofonetikai vizsgálata
  • Jóri Anita (ELTE BTK, témavezető), The language of electronic music discourse community (fokozatot szerzett 2017-ben)

Doktori felvételik:

2011. tavasz: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában

2012. tavasz: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program felvételi bizottságában

2014. nov. 24.: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program szigorlati bizottságában (alkalmazott szociolingvisztika, nyelvészeti alkalmazások tárgykörben)

2015. jún. 10.: részvétel a DE BTK Nyelvtudományok Doktori Iskola Angol Nyelvészet doktori alprogram szigorlati bizottságában (szociolingvisztika tárgykörben)

2018. jún. 7.: részvétel az ELTE BTK Magyar nyelvészeti doktori program komplex vizsgáján (alkalmazott szociolingvisztika tárgykörben)

2018. jún. 27.: részvétel az SZTE BTK Elméleti nyelvészet doktori program témavédésén (diskurzusjelölők)

2018. nov. 23.: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program komplex vizsgáján (alkalmazott szociolingvisztika tárgykörben)

2019. máj. 29.: részvétel az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti doktori program komplex vizsgáján (kognitív nyelvészet tárgykörben)

Doktori védések, elővédések

2011. március, május: Schirm Anita, SZTE, "A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusza alapján" (előopponens és opponens)

2011. december: Kuna Ágnes, ELTE, "A 16-17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív keretben" (titkár)

2012. március: Imrényi András, ELTE, "A magyar mondat viszonyhálózati modellje" (titkár)

2012. június: Sólyom Réka, ELTE, "A mai magyar neologizmusok szemantikája" (tag)

2012. február, december: Koczogh Helga Vanda, DE, "The effects of gender and social distance on the expression of verbal disagreement employed by Hungarian undergraduate students" (előopponens, opponens)

2013. március, november: Nagy C. Katalin, SZTE, "A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben" (előopponens, opponens)

2014. május: Beke András, ELTE, "Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban" (titkár)

2014. január, 2015. június: Abuczki Ágnes, DE, "A core/periphery approach to the functional spectrum of discourse markers in multimodal context - A corpus-based analysis of mondjuk (~'say'), ugye (~'is that so?') and amúgy (~'otherwise')" (előopponens, opponens)

2015. június: Pap Kinga Ágnes, ELTE, "A nyelvi agresszió formális és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban" (tag)

2016. május: Kuna Ágnes, ELTE, "A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben - kognitív nyelvészeti elemzés" (tag)

2016. június 7. Szántó Anna, ELTE, "Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében" (tag)

2016. november 8. Auszmann Anita, ELTE, "Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői" (titkár)

2017. június 7., szeptember 22. Folmeg Márta, ELTE, "Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai" (előopponens, opponens)

2017. december 18. Tóth Andrea, ELTE, "A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban" (tag)

2019. február 25., szeptember 9. Molnár Cecília Sarolta, ELTE, "Speciális kérdések? Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata" (elővédésen titkár, védésen titkár)

2019. április 3. Danyang Kou, ELTE, "The concept of family in Mandarin Chinese - A cognitive linguistic approach to the comprehension of Chinese jia" (tag)

2019. február 22., december 5. Varga Mónika, ELTE, "Középmagyar kor világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra" (előopponens, tag)

Részvétel habilitációs bizottságokban:

2015. 11. 20., ELTE: Anne Tamm (angol nyelven) - a Szakmai Bíráló Bizottság titkára

2016. 10. 28., ELTE, Ittzés Máté - a SzBB tagja

Zsűrizés:

XXXII. OTDK (2015. ápr. 8., PPKE BTK, Budapest) Humán szekció Kognitív tagozat - zsűritag

Konferenciaszervezések:

XXVII. MANYE, Budapest, 2019. április 15−16. KRE BTK (program- és szervezőbizottsági tag; a "(Meta)pragmatika és műfaj I−II" műhely szervezése és vezetése)

20. Élőnyelvi konferencia, Budapest, 2018. aug. 30−31. KRE BTK - MTA NyTI (szervezőbizottsági tag)

DiscourseNet20 − Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17−19. (társszervező, Furkó Péterrel)

Textlink − Structuring Discourse in Multilingual Europe. COST Second Action Conference Budapest, KRE BTK, 2016. április 11−14. (társszervező, Furkó Péterrel)

V. Pragmatikai Kerekasztal, Budapest, 2015. május 29., KRE BTK (fő szervező, Furkó Péterrel)

5th Terminology Summit - Terminology 2010: Quality Matters (Budapest, 12-13 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) - Károli Gáspár University - Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Satellite Conference on Terminology Aspects of Bible Translation (Budapest, 11 November 2010). Organizers: European Association for Terminology (EAFT) - Károli Gáspár University - Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (sajtóreferens).

Tudományos díjak, ösztöndíjak, elismerések:

2001−2004 Fiatal kutatói ösztöndíj (MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti osztály)
2010−2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA, két évig szülési szabadság miatt halasztva)

2016 Bolyai Emléklap a kiemelkedő kutatói munkáért (MTA)

Kutatócsoport-tagságok:

  • Pragmatikai Műhely és Pragmatikai Diákműhely (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2013-tól, társalapító és társvezető Csontos Nórával)
  • DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, vezető: Tolcsvai Nagy Gábor, 2007-től), ezen belül tag a Metapragmatikai munkacsoportban (vezető: Tátrai Szilárd), téma: kontextualizáló mentális igék konstrukciói, illetve tag a CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages, finn-észt-magyar szemantikai és morfoszintaktikai jelenségek funkcionális kognitív keretben történő leírása, 2014-től) nemzetközi projektben
  • Diskurzusjelölők kutatócsoport (KRE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék és Magyar Nyelvtudományi Tanszék, vezető: Furkó Péter, "Diskurzusjelölők nyelv- és műfajközi kutatása" pályázat, 2018-2021)
  • MTA NyTI Fonetikai Osztály ("Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései" pályázat, NKFI K 128810, vezető: Horváth Viktória, 2018-2022)
  • MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport ("Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés" pályázat, OTKA K 116217, vezető: Dömötör Adrienne, 2015-2020) (l. OTKA/NKFI-részvételek)
  • TERMIK Kutatócsoport (KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2012-től, "A magyar nyelv és a szakmai kultúra" pályázat, vezető: Fóris Ágota, 2018-2021)

További tagságok, tisztségek:

1999-től Magyar Nyelvtudományi Társaság - tag, 2016-tól: az Általános Nyelvészeti Szakosztály titkára

2008-tól ELTE BTK Fonetikai Tanszék Spontánbeszéd-kutató Műhely - tag

2008-tól MTA Köztestület - tag

2010-től EAFT - tag

2010-2013: KRE BTK Kreditátviteli Bizottság - tag

2013-tól: KRE BTK Hungarológiai Kutatócsoport - tag

2013-tól Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont - tag

2016-től: Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport (PPKE) - tag

2014-től Jelentés és Nyelvhasználat c. folyóirat - szerkesztőbizottsági tag

2014-től Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferenciasorozat - szakmai bizottsági tag

2015-től MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) - tag

2016-tól IPrA (International Pragmatics Association) - tag

2008-tól: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék: a tanszéki könyvtár felelőse

2017-től: KRE BTK Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium Nyelvtudományi Műhely - műhelytag

2008-tól: KRE BTK (Magyar Nyelvtudományi Tanszék): kari TDK-zsűrizés, MA-felvételi bizottságokban részvétel tagként, záróvizsgáztatás/államvizsgáztatás vizsgaelnökként és tagként

Jelenlegi NKFI/OTKA-részvételek:

2018-2022: "A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás" (NKFI K 129040, ELTE BTK Funkcionális kognitív nyelvészeti műhely) - kutató (kontextualizáló mentális igék konstrukciói a magyarban)

2018-2022: "Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései "(NKFI K 128810, MTA NyTI Fonetikai Osztály) - szenior kutató (diskurzusjelölők, inszubordinált mondatok pragmatikai jellemzői a társalgásokban)

2015-2020: "Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés" (OTKA K 116217, MTA NyTI Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály Nyelvtörténeti Kutatócsoport) - társkutató (téma: függő esettel álló adpozíciók változásai)

Lezárult pályázatok:

2012−2017: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 100717, ELTE BTK Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhely) − szenior kutató (téma: Helyjelölő ragvonzó névutós szerkezetek kognitív szemantikai vizsgálata); ennek keretében részvétel a nemzetközi CoFuLa projektben (l. kutatócsoport-tagságok); részvétel az Aspect in Hungarian c. workshopon (ELTE BTK, 2014. 09. 15.)

2010−2012: Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből (OTKA K 81189 NYE, MTA Nyelvtudományi Intézet) − megbízási szerződéssel végzett feladatok (boszorkányperek átírása, normalizálása)

2008−2012: Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás (OTKA K 76878, ELTE BTK Funkcionális Kognitív nyelvészeti Műhely) − szenior kutató (téma: grammatikalizáció és prototipikalitás)