Fonetika és társalgáskutatás

A kutatócsoportról röviden

A Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései című NKFIH pályázat keretében a magyar társalgások legfontosabb jelenségeinek korpuszalapú vizsgálatával foglalkozunk fonetikai, pszicholingvisztikai és társalgáselemzési szempontok összekapcsolásával, formális és funkcionális megközelítésekre egyaránt támaszkodva. A kutatási cél annak meghatározása, hogy milyen változások írhatók le a beszéd fonetikai paramétereiben és azok összefüggéseiben, különböző beszédegységekben (főként a BEA-adatbázis három résztvevős társalgásaiban). A több résztvevős beszédfelvételek felhasználása azért kiemelten fontos, mert alkalom nyílik olyan - fonetikai szempontból eddig kevesebbet elemzett - társalgási jelenségek sok szempontú vizsgálatára mint a beszédforduló, a beszélőváltás, az egyszerre beszélés vagy a háttércsatorna-jelzések. A verbális társalgásszervező elemek terén foglalkozunk a diskurzusjelölők több szempontú elemzésével (pl. diskurzusjelölő-társulások létrejötte, illetve a véleményjelölő diskurzusjelölők realizációja és ezek kapcsolata szupraszegmentális jellemzőkkel), valamint a háttércsatorna-jelzések különböző (verbális és nonverbális, illetve ezek átmeneti) típusaival. A nonverbális vokális elemek közül kiemelt figyelmet kap a nevetések akusztikai elemzése, és ennek funkcionális pragmatikai és szociolingvisztikai szempontokkal való összekapcsolása. A társalgások időzítési paramétereit dinamikus keretben is elemezzük: hogyan változik a diskurzusok szerveződése nemcsak a résztvevők száma, viszonya vagy a beszédhelyzet függvényében, de az idő előrehaladtával is. A kutatás tudományos haszna, hogy több nyelvészeti tudományág együttműködésének eredményeként a társalgások szerveződése alaposabban feltérképezhető.

A kutatásokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K-128810 számú, Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései pályázata támogatja.

A kutatócsoport a Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetikai Kutatócsoport részeként működik.


Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el